INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie przypomina o możliwości przystąpienia hodowców i producentów bydła do programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych 
w wybranych stadach bydła w 2019 r.

Program jest realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722).

Realizację programu przewidziano na lata 2018 – 2023.

Nowe stada można zgłaszać do programu w ostatnich 2 miesiącach każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu.

W celu przystąpienia do programu w 2019 r. należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Program składa się z dwóch następujących części, które mogą być realizowane łącznie albo oddzielnie:

1) część I – Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);

2) część II – Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

Uczestnictwo w programie:

 • przystąpienie do programu jest dobrowolne!!!
 • w programie mogą uczestniczyć stada bydła zarejestrowane zgodnie z ustawą 
  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), które posiadacz bydła zgłosi do uczestnictwa w programie.
 • zgłoszenia należy dokonać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
 • posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji.

Cel programu:

 • rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem.
 • spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Koszty programu:

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Realizacja programu:

 • próbki do badań pobiera i przesyła, do laboratoriów wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii, lekarz weterynarii opiekujący się stadem.
 • przed rozpoczęciem realizacji programu hodowca ma obowiązek przekazać właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii dane dotyczące lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który będzie pobierał próbki tj. imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu.
 • w trakcie realizacji programu istnieje obowiązek prowadzenia dla każdej sztuki bydła w stadzie tzw. karty zdrowia bydła, którą należy uzyskać od powiatowego lekarza weterynarii. Karty uzupełnia i aktualizuje, we współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, oraz przechowuje posiadacz bydła. W karcie tej są dokumentowane m.in. wyniki programu.

W celu prawidłowej realizacji programu, posiadacz bydła powinien ściśle współpracować z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU, W TYM ZASADY PROWADZENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I ZWALCZANIA CHOROBY W STADZIE SĄ ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NIEZBĘDNE INFORMACJE BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ U WŁAŚCIWEGO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w Å‚odzi

Gmina Godzianów zakończyła realizację zadania pn.

„Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport i składowanie”

Od mieszkańców zebrano 84,52 Mg odpadów.

Całkowity koszt zadania wyniósł 29 875,00 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 26 888,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

Projekt pn.

„Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe integracyjne spotkanie młodzieży i seniorów”

            Zakończono wykonanie projektu pn. "Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe integracyjne spotkanie młodzieży i seniorów" w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych z terenów wiejskich.

            Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów oraz wystawy rękodzieła ludowego. Ponadto, mieszkańcy sołectwa Byczki odnowili plac nad stawem w Byczkach. Materiał do wykonania zadania zakupiła Gmina Godzianów a mieszkańcy Byczek, w tym członkowie OSP wykonali nieodpłatnie prace polegające na ułożeniu płytek mrozoodpornych, renowacji ławek, stołów, podłogi oraz wykonali prace porządkowe. Niewątpliwą atrakcją warsztatów był piec do pieczenia chleba, który został zakupiony w ramach projektu. Zakończenie projektu zwieńczone było imprezą integracyjną – grillem dla mieszkańców sołectwa oraz wszystkich którzy pomagali w jego realizacji.

            Miejsce to stanowi główny plac rekreacji dla mieszkańców, gości i turystów. Na placu będą mogły odbywać się lokalne imprezy, spotkania mieszkańców, majówki, potańcówki, co pozwoli na poszerzenie oferowanych działań kulturalno – rekreacyjnych. Dzięki realizacji zadania Byczki zyskały nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, spotkań i integracji społecznej.