Sprawy załatwiane w Urzędzie Gminy:

  • zameldowania na pobyt stały lub czasowy
  • wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
  • wyrobienie dowodu osobistego
  • ewidencja ludności
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • decyzja wymiaru podatku
  • wydawanie ‚zaświadczeń’
  • wydawanie ‚Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu’
  • opłaty skarbowe