ciag feprreg rrp wl ueefs

Godzianowski Klub Malucha jest jednostką samorządową prowadzoną przez Gminę Godzianów. Placówka powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21 dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu możliwy był remont pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci w wieku 1 – 3 lat, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

W ten sposób od 1 września 2021 r. otwarto działalność Godzianowskiego Klubu Malucha z 14 miejscami dla najmłodszych dzieci z terenu naszej gminy. Opiekę nad dziećmi sprawują trzy opiekunki, jest zatrudniona jedna osoba sprzątająca, nad prawidłową organizacją i funkcjonowaniem placówki czuwa dyrektor.

W ramach 10 – cio godzinnego pobytu dzieci w klubie organizowane są dla nich różnorodne zajęcia wychowawczo – edukacyjne wspierające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej i muzycznej. W trakcie pobytu dzieci, spożywają posiłki przygotowywane przez miejscową firmę cateringową.