Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów

Oficjalna strona internetowa Gminy Godzianów. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Tłumacz dla osób niesłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20.) organy  administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się
z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Urzędu Gminy w Godzianowie gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Urzędnik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

 2. Z usługi można skorzystać także nie wychodząc z domu. Usługa dostępna jest pod linkiem: https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=Gmina_Godzianow

Kliknięcie  linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej  z urzędnikiem Gminy.

Usługa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

Film w języku migowym z informacją o zakresie funkcjonowania urzędu.

 • Film zawiera ogólne informacje o Urzędzie Gminy w Godzianowie, przeznaczone dla osób ...

Transkrypcja filmu:

Urząd Gminy w Godzianowie

Urząd Gminy Godzianów jest jednostką budżetową przy pomocy której, Wójt Gminy Godzianów realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

Siedzibą Urzędu jest miejscowość Godzianów koło Skierniewic.
Urzędem kieruje Wójt Gminy Godzianów – Andrzej Mozga

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Godzianów stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu:

 • Wójt Gminy Godzianów

 • Sekretarz Gminy

 • Skarbnik Gminy

 • Referaty Urzędu, Biura oraz Samodzielne Stanowiska.

 • Rada Gminy Godzianów jako organ uchwałodawczy.

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy ulicy Klonowej 5 w Godzianowie. W budynku głównym znajdują się:

 • gabinet Wójta Gminy Godzianów

 • gabinet Sekretarz Gminy

 • gabinet Skarbnik Gminy

 • Punkt Obsługi Interesanta Niepełnosprawnego

 • Urząd Stanu Cywilnego,

 • Referat Finansowy,

 • Referat Gospodarki Komunalnej,

 • Referat Inwestycji,

 • Sekretariat urzędu gminy

 • Księgowość szkół gminnych

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek, środę i czwartek od 7:30 do 15:30

 • w wtorek od 7:30 do 17:00

 • w piątek od 7:30 do 14.00.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,

 • wyrobieniem dowodu osobistego,

 • zgłoszeniem narodzin dziecka,

 • otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,

 • wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,

 • uznaniem dziecka,

 • nadaniem dziecku nazwiska męża matki,

 • zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów,

 • podatkami, opłatami lokalnymi, w tym wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności,

 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,

 • działalnością gospodarczą,

 • potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,

 • uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,

 • uzyskaniem zezwolenia na opróżniane zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

 • dofinansowaniem kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Inne zadania wykonywane przez Urząd

Urząd wykonuje też inne zadania m.in.:

 • obsługuje wybory do Sejmu, Senatu, Rady Gminy Godzianów i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,

 • zajmuje się gospodarką komunalną, w tym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego,

 • koordynuje działalność służb gminnych w sytuacji klęsk lub awarii technicznych,

 • nadzoruje utrzymanie czystości w gminie,

 • zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników,

 • koordynuje usługi przewozowe na terenie gminy,

 • zajmuje się sprawami bezdomnych zwierząt,

 • wydaje zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej,

 • gospodaruje mieszkaniowym zasobem gminy,

 • realizuje inwestycje budowlane i drogowe,

 • wyposaża grunty gminne w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu (budowa dróg gminnych kanalizacji sanitarnej itp.),

 • opracowuje plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy i sporządza z niego wypisy i wyrysy,

 • zajmuje się ochroną zabytków na terenie gminy,

 • nadaje nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości,

 • prowadzi ewidencję ludności, rejestr wyborców, Rejestr Mieszkańców, Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców, spis dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu,

 • zajmuje się gminnymi terenami zielonym,

 • przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia uczniów oraz osiągnięcia sportowe,

 • udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

Załatwianie spraw w Urzędzie

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
  Urząd Gminy Godzianów
  ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

 2. Możesz napisać pismo i przynieść do Sekretariatu lub Punktu Obsługi Osób Niepełnosprawnych

 3. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: gmina@godzianow.pl

 4. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl.
  Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: 
  portalu e-puap: /000535474/skrytka.

 5. Możesz zadzwonić na numer 46 831 11 20

 6. Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą kontaktować się z urzędem poprzez sms-y na podane numery telefonów komórkowych 506-172-913,
  512-385-381, 885-500-880, 609-629-180

 7. Możesz przyjść do Urzędu osobiście.

 

Dojazd do Urzędu

Autobus:

W pobliżu Urzędu znajdują się 2 przystanki autobusowe.

Samochód:

Przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking.

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Godzianów
Gmina Godzianów